Uchwała Nr 27/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pani Anieli Hulak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Stary Dzików:
-
zasadnicze wg XIX kat. zaszeregowania w wysokości 3.300 zł słownie: trzy tysiące trzysta złotych
-
dodatek funkcyjny wg 7 stawki w wysokości 125 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 887,50słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100
-
dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 660 zł słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych.

§ 2

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 19 listopada 2002 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 27/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików Anieli Hulak
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 11:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:39

Rejestr zmian dokumentu