Uchwała Nr 28/II/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 4 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Wójta Gminy Stary Dzików

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) i art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.) oraz § 1 i § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne tj. na terenie Gminy w ilości 300 km oraz jazdy zamiejscowe – podróże służbowe w zależności od potrzeb.

§ 2

Ryczałt miesięczny za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych naliczany będzie w oparciu o § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271).

§ 3

Rozliczenie i wypłata ryczałtu następować będzie na podstawie oświadczenia Wójta o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

§ 4

Zwrot kosztów używania pojazdu do celów służbowych w jazdach zamiejscowych następować będzie na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151 poz. 1720).

§ 5

1. Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Gminy.
2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 189/XXVII/98 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Wójta Gminy Stary Dzików.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 28/II/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych dla Wójta Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 11:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:40

Rejestr zmian dokumentu