Uchwała Nr 30/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2002 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155),

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 955.474 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z  przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych 25.464 zł, na "Wyprawka szkolna" 875 zł, na zapomogi 6.000 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.844 zł, na zakup sprzętu biurowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 700 zł, na oświetlenie ulic 18.000 zł.
    b)
dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na modernizację i powiększenie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej 220.000 zł.
    c)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na budowę gimnazjum 90.000 zł.
    d)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zapłacenie składki ZUS od wynagrodzeń dla nauczycieli 36.165 zł, na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 3.691 zł, na sfinansowanie funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 150 zł, na dodatki mieszkaniowe 1.196 zł, na system informatyczny "POMOST" 2.000 zł, na dożywianie uczniów w szkołach 5.400 zł.
    e)
zwiększa się dochody ze sprzedaży drewna z lasów o kwotę 20.000 zł.
    f)
zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 27.000 zł.
    g)
zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 464.980 zł.
    h)
zwiększa się subwencję rekompensującą o kwotę 30.009 zł.
2.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 467 zł, w tym z następujących źródeł:
    a)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 467 zł.
   
Dotacje celowe wprowadzono na podstawie pism Wojewody Podkarpackiego
F.VI-3011/1/57/2002 z dnia 2002-09-26, F.VI-3011/1/61/2002 z dnia 2002-10-07,
F.VI-3011/1/64/2002 z dnia 2002-10-10, F.VI-3011/1/69/2002 z dnia 2002-10-23,
F.VI-3011/1/72/2002 z dnia 2002-10-31, F.VI-3011/1/71/2002 z dnia 2002-10-28,
F.VI-3011/1/73/2002 z dnia 2002-10-31, F.VI-3011/1/75/2002 z dnia 2002-11-12,
S IX 0317/64/2002 z dnia 28.10.2002, F.VI-3011/1/77/2002 z dnia 2002-11-15,
F.VI-3011/1/78/2002 z dnia 2002-11-15, F.VI-3011/1/81/2002 z dnia 2002-11-29, Ministra Finansów ST5-4820-112g/2002 z dnia 2002-11-27, ST5-4820-109g/2002 z  dnia  2002-11-22, ST3-4820-68/2002 z dnia 2002-10-01, ST5-4820-125g/2002 z  dnia 2002-12-18, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu DPR 780-2/02 z  dnia 25 września 2002, DPR 780-7/02 z dnia 5 listopada 2002, Umowa z dnia 29 października 2002 z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie uczniów w szkołach.
3.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 955.474 zł z przeznaczeniem na:
    a)
budowę szkoły w Starym Dzikowie 90.000 zł.
    b)
budowę gimnazjum w Starym Dzikowie 100.000 zł.
    c) wyprawkę szkolną 875 zł.
    d) remont budynku szkolnego w Cewkowie 45.587 zł.
    e) składka ZUS od wynagrodzeń dla nauczycieli 119.777 zł.
    f) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 10.233 zł.
    g) wynagrodzenia dla nauczycieli 180.764 zł.
    h) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli 31.500 zł.
    i) delegacje dla nauczycieli 200 zł.
    j) dowóz uczniów do szkół 13.084 zł.}
    k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 3.691 zł.
    l) wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnej do oceny nauczycieli 150 zł.
    m) zapomogi 6.000 zł.
    n) dodatki mieszkaniowe 4.996 zł.
    o) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.844 zł.
    p) zakup sprzętu do wyposażenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.700 zł.
    q) dożywianie uczniów w szkołach 8.600 zł.
    r) przeprowadzenie wyborów samorządowych 25.464 zł.
    s) odprawa oraz pochodne od wynagrodzeń dla odchodzącego wójta oraz wynagrodzenie dla zastępcy wójta 30.009 zł.
    t) dotacja dla GOK i świetlic 35.000 zł.
    u) dotacja dla bibliotek 5.000 zł.
    v) modernizacja i powiększenie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej ul. Leśna 220.000 zł.
    w) oświetlenie ulic 18.000 zł.
4.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 467 zł z następujących zadań zleconych:
    a)
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 467 zł.
5.
Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Z kwot dochodów i wydatków wprowadzonych niniejszą uchwałą wyodrębnia się wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości – 54.883 zł, z tego:
    a)
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 25.464 zł.
    b)
oświata i wychowanie – 875 zł.
    c)
opieka społeczna – 10.544 zł.
    d)
gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.000 zł.
2.
Szczegółowe kwoty wyodrębnionych wydatków na finansowanie zadań zleconych gminie oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Budżetowej Rady Gminy.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 30/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 12:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:40

Rejestr zmian dokumentu