Uchwała Nr 32/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) –

po rozpatrzeniu uchwały z zebrania wiejskiego wsi Cewków z dnia 15 grudnia 2002r. –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przydzielić bezpłatnie drewno:
1.
Drewno opałowe w ilości 4 m3 dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie Woli

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się sołtysowi wsi Cewków a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Ogłoszenie następuje w formie rozplakatowania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 32/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.11.2004 13:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:41

Rejestr zmian dokumentu