Uchwała Nr 37/III/2002
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr. 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy w Starym Dzikowie postanawia:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie", stanowiącego zmianę w Miejscowym Planie Szczegółowym Zagospodarowania Przestrzennego "Centrum" Gminy Stary Dzików, zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/11/88 GRN w Starym Dzikowie z dnia 14 grudnia 1988 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 2 poz. 17 z 1989 r.

§ 2

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 "Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie", zwanego dalej planem, będzie obszar położony przy drodze powiatowej Cewków - Stary Dzików w m. Stary Dzików, oznaczony orientacyjnie na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2.
W planie należy ustalić:
    1)
przeznaczenie terenów,
    2)
linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
    3)
zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
    4)
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów,
    5)
tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.
Uchwała podlega opublikowaniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzików.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała Nr 37/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.11.2004 14:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2011 14:42

Rejestr zmian dokumentu