Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr RiDG /02

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art. 18 i art. 11 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.  U. z  2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./, oraz uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 156/XII/97 z dnia 24 lipca 1997 roku w sprawie zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i uchwała Rady Gminy Nr 12/II/98 z dnia 10 listopada 1998 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i uchwała Rady Gminy Nr 176/XXV/2001 z dnia 20 lipca 2001 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o wydanie zezwolenia (własnoręcznie podpisany)

2.Załączniki:

  - zaświadczenie o wpisie do ewidencji do  działalności  gospodarczej,

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu/  

umowa najmu, akt notarialny/ stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku lokalnym wielorodzinnym,

  - decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Opłaty

Opłata roczna za zezwolenie, płacona w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kwota łącznie:

Piwo – 525 zł

Wino – 525 zł

Wódka - 2100

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej  – pokój nr 4 ,

 tel.  (16)  6318050 wew. 18

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Inspektor Elżbieta Samagalska

Inne informacje

O zezwolenie może starać się przedsiębiorca który posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Opracował:  Elżbieta Samagalskainspektor

Sprawdził:  Krystyna Jabłońska –Sekretarz Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:
ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2010 16:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.05.2010 15:34