Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: strazak@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr GK 71433/-/2010

 

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna

      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.      z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zmianami/

       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U z 2001r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami/

             Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu /Dz.U z 2001r Nr 156 poz.1828/

Uchwała Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr109/XIII/2003 r.

Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30.12.2003 roku w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty

Potwierdzony przez zarządcę budynku wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklarację o wysokości dochodów (załącznik nr 1), (załącznik nr 2)

Właściciel domu jednorodzinnego dołącza dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku, które wydaje Starostwo Powiatowe Wydział  Budownictwa         w Lubaczowie.

W przypadku osób niepełnosprawnych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego    o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Zaświadczenia o dochodach  (wg wzoru) z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne          i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach   o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Decyzja o wysokości przyznanego dodatku wydawana jest     w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku .Postępowanie          w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończące  się wydaniem decyzji administracyjnej może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przyjęcia upoważnionego pracownika bądź odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym  w czasie przeprowadzanego wywiadu stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

. Dodatek mieszkaniowy  przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca        
z góry   – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.
W przypadku stwierdzenia, że osoba mająca przyznany dodatek nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal wstrzymuje się jego wypłatę.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Jabłoński – Inspektor

I piętro, pok. Nr 4 tel. (016) 6318050 wew. 18

Inne informacje

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby, które:

posiadają  tytuł prawny
- najem lokalu mieszkalnego
- podnajem lokalu mieszkalnego
- własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu
- bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący lokal zamienny lub socjalny

spełniają wymogi metrażowe
Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
     - 35 m kw – dla 1 osoby
     - 40 m kw – dla 2 osób
     - 45 m kw – dla 3 osób
     - 55 m kw – dla 4 osób
     - 65 m kw – dla 5 osób
     - 70 m kw – dla 6 osób (+ 5 m kw dla każdej kolejnej osoby)
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m kw, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoju i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

nie przekraczają określonego ustawą dochodu
1.Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125%  w gospodarstwie wieloosobowym to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:
- 15%   - gospodarstwo jednoosobowe
- 12%   - 2 do 4 osób w gospodarstwie
- 10%   - 5 osób i więcej w gospodarstwie
2. Jeżeli średni miesięczny dochód na osobę mieści się w przedziale od 

    150% do 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

     jednoosobowym  i 100% do 125%  w gospodarstwie wieloosobowym   

     to udział własny w wydatkach mieszkaniowych wynosi:
- 20%   - gospodarstwo jednoosobowe
- 15%   - 2 do 4 osób w gospodarstwie
- 12%   - 5 osób i więcej w gospodarstwie

 

Rodzaje wydatków mieszkaniowych przyjętych do podstawy obliczania dodatku mieszkaniowego:

Czynsz, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

Opracował:      Tadeusz Jabłoński - Inspektor

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dodatki mieszkaniowe
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:33
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:27