Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: strazak@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr GK 3114/-/2010

 

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna

          Art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

          Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych      (Dz. U. Nr 205, poz. 1484)

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)

       Uchwała nr 203/XXXVII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stary Dzików.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wprowadzenie podatnika i pojazdu do ewidencji podatkowej.             2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Wymagane dokumenty

Deklaracja DT-1 i DT-1A

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Komórka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Tadeusz Jabłoński – Inspektor

I piętro, pok. Nr 4 tel. (016) 6318050 wew. 18

Inne informacje

1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1.   Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2.   Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3.   Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4.   Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5.   Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6.   Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7.   Autobusy.

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Podatek powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. 

 

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub po upływie czasu na który pojazd powierzono.

 

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, są obowiązane:

1. Składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu ustalonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205 poz. 1484) – DT-1, DT-1a, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

2. Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 3. Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportu - bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch  ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku

 

Wpłat podatku od środków transportowych należy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie, numer konta 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a). w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b). do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,

2. od dnia  1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których nie istniał obowiązek .
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w uchwale rady gminy, ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

Podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych, ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

1. od 100 jazd i więcej - 100% kwoty rocznego podatku,

2. od 70 do 99 jazd włącznie - 75% kwoty rocznego podatku,

3. od 50 do 69 jazd włącznie - 50% kwoty rocznego podatku,

4. od 20 do 49 jazd włącznie - 25% kwoty rocznego podatku.

Zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych dokonuje organ podatkowy,  na rachunek którego uiszczono podatek, na wniosek podatnika złożony nie później niż do dnia 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Podstawą sporządzenia wniosku są dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym, w których dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleją. Zwrot podatku od środków transportowych następuje w gotówce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1. Pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

3. Pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

 

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

 

-  Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.

-  Nie złożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Opracował:      Tadeusz Jabłoński - Inspektor

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:26.05.2010 16:34
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:31