Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr/Fn.II                 

 

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Podstawa prawna

Art.12 ust.1 pkt.4, art.13d  ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r Nr136,poz.969 z póż.zm.)                                                           Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997.Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8,poz.60 z póż.zm.)                                          

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów                  Kserokopia aktu notarialnego zakupu gruntów

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Franciszka Mazur – inspektor                                                               II piętro  pok. Nr.14  tel. (16) 6318047  wew.26

Inne informacje

Ulga z tytułu nabycia gruntów przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.                   Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów.Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.                                                                        

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem,zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.                                                          Ulga podatkowa udzielana jest na wniosek podatnika. Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.                                                                                           W przypadku braku kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.     

Opracował: Franciszka Mazur -  Inspektor

Sprawdził: Krystyna Jabłońska – Sekretarz  Gminy

Zatwierdził: Aniela Hulak  -  Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ulga z tytułu nabycia gruntów
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:16
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:16