Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

  Nr /FN.II              

Umorzenia zaległości podatkowych

Podstawa prawna

-art.48$1,art 67a$1 pkt3 i $2,art.67b oraz art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997.Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r.Nr8,poz.60 ze zm.) Ustawa  z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U.z 2006r Nr.121 poz.844 ze zm.) Ustawa z dnia 15.listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r Nr.136 poz.969 ze zm) Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 poz.1682 ze zm.) art.2 pkt.10 i 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o  postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z 2007r.Nr 59 poz,404 ze zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie  decyzji w sprawie  umorzenia zaległości podatkowej

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę .Informacja o sytuacji majątkowej podatnika.Zaświadczenia de minimis o udzielonej pomocy publicznej z ostatnich trzech lat (w przypadku podatnika będącego beneficjentem pomocy -art.2 pkt.16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej )

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  stronie.

Komórka odpowiedzialna

Referat do spraw podatków i opłat

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Osoby prawne – Józefa Rębisz- inspektor 

Osoby fizyczne- Franciszka Mazur -inspektor 

II piętro pok. 14 tel. 631 80 47  wew.26

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie tj.1 miesiąca wnioskodawca zostanie poinformowany postanowieniem o terminie załatwienia sprawy.

Opracował: Franciszka  Mazur -- Inspektor

Sprawdził: Krystyna  Jabłońska – Sekretarz  Gminy

Zatwierdził:  Aniela  Hulak – Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umorzenia zaległości podatkowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:35
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:35