Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr …………….

 

 

Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717 z późn. zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy

 

- Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy.

- Wójt Gminy Stary Dzików sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z ustaleniami studium oraz przepisami odrębnymi, dla obszaru objętego wnioskiem w granicach administracyjnych gminy.

- Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek właściciela nieruchomości o dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z określeniem dotychczasowego przeznaczenia ( np.: rolne, leśne) i planowanego przeznaczenia (np.: mieszkalne, handlowe, infrastruktury technicznej etc.) obszaru objętego wnioskiem z podaniem miejscowości i numerów geodezyjnych działek i ich powierzchni. Wniosek należy sporządzić samodzielnie. Powinien on ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu ,opłaty skarbowe oraz załącznik graficzny  w postaci kserokopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodaw-czych w skali 1; 500, 1: 1000 (1: 2000 w stosunku do inwestycji liniowej) możliwej do uzyskania odpłatnie (od ręki) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 

Opłaty

 

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub inwestora realizującego inwestycje celu publicznego w części, w jakiej uczestniczy.

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym Wójt Gminy kolejno:

1.Ogłasza w prasie miejscowej informację o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków do planu w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ogłoszenia. W w/w terminie każda osoba fizyczna i prawna może złożyć wniosek do planu.

2. Zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organizacje właściwe do uzgadniania i opiniowania planu.

3. Rozpatruje wniesione do planu wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu ich składania.

4. Uzyskuje opinie o projekcie planu.

5. Uzgadnia projekt planu.

6. Ogłasza w prasie miejscowej informacje o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

7. Przyjmuje uwagi do planu w ustawowych terminach.

8. Rozpatruje wniesione uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu ich składania.

9. Wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnionych uwag i następnie ponawia uzgodnienia w niezbędnym zakresie.

10. Przedstawia Radzie Gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

11. Wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z ustaleń Rady Gminy.

12. Przedkłada Radzie Gminy projekt planu do uchwalenia.

13. Przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z

przepisami prawnymi.

14. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego.

 

 

Tryb odwoławczy

 

Nie dotyczy

 

Komórka odpowiedzialna

 

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego, pok. 1, tel. 16 6318050 wew. 14, tel kom. 660099927

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego, pok. 1, tel. 16 6318050 wew. 14, tel kom. 660099927

 

Inne informacje

 

 

 

Opracował: Stanisław Sobczyszyn

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Planowanie przestrzenne w gminie - plany miejscowe
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:43
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:43