Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr …………….

 

 

Uzgadnianie lokalizacji inwestycji (trasy sieci infrastrukturalnej, przyłączeń techn., wymiany okna o innym podziale, reklamy wolno stojącej itp.)

 

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. Nr 162 z 2003r. poz.1568)

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225    z 2006r, poz.1635)

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie postanowienia Wójta Gminy Stary Dzików.

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji inwestycji, trasy przebiegu inwestycji lub o wyrażenie zgody na realizację inwestycji na działkach będących własnością Gminy Stary Dzików powinien zawierać:

1. Opis i położenie nieruchomości.

2. Granice i oznaczenia nieruchomości oraz lokalizację inwestycji przedstawioną na oryginale lub kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej

do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

Wniosek powinien ponadto zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu.                                                                Wniosek należy sporządzić samodzielnie.

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa: 107 zł - za wydanie decyzji, postanowienia

Opłatę należy uiścić na kwit w kasie Urzędu Gminy Stary Dzików lub na nr konta bankowego:

Urząd Gminy Stary Dzików

BS Stary Dzików  21 9094 0006  2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

 

Tryb ustawowy wszczęcia postępowania przewiduje do 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu, chyba, że inwestycja znajduje się na

terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej lub w obrębie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W takim przypadku, przed

zajęciem stanowiska Wójt Gminy Stary Dzików uzgadnia inwestycję z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu.

 

 

Tryb odwoławczy

 

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Komórka odpowiedzialna

 

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego, pok. 1, tel. 16 6318050 wew. 14, tel. kom. 660099927

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego, pok. 1,                    tel. 16 6318050 wewn. 14, tel. Kom. 660099927

 

 

Inne informacje

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy określa Wójt Gminy Stary Dzików w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego o dodatkowe postępowanie wyjaśniające wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 

 

Opracował: Stanisław Sobczyszyn

Sprawdził:

Zatwierdził:

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzgadnianie lokalizacji inwestycji (trasy sieci infrastrukturalnej, przyłączeń techn., wymiany okna o innym podziale, reklamy wolno stojącej itp.)
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:44
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:44