Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr R/…………….

 

Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego do drogi gminnej

Podstawa prawna

art. 19 ust. 2 pkt. 4, art.20 pkt. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)

art. 106 $ 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego lub złożyć w sekretariacie

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy) powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o budowę lub przebudowę zjazdu,

- dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

- informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego – decyzja o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej budowy lub przebudowy zjazdu

- informację o zagospodarowaniu działek – aktualny wyrys i wypis z mapy ewidencji gruntów

kopię potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – kserokopię aktu notarialnego

- projekt budowy zjazdu

- kserokopię opinii ZUDP Strzyżów

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządem

(Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), który winien dodatkowo zawierać niezbędne elementy zabezpieczenia pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu

Opłaty

Przy złożeniu wniosku opłata skarbowa:

 5,00 zł podanie

0,50 zł za każdy załącznik

(znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2

Termin załatwienia sprawy

Przyjęty czas wydania decyzji – do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a za każdy załącznik do odwołania w wysokości 0,50 zł

Komórka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Inne informacje

Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót.

Zezwolenie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, stanowi jedynie dowód, że strona posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową, określoną

w decyzji.

Zezwolenie nie zwalnia od obowiązku uzgodnienia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego do drogi gminnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 09:59
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 09:59