Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC

Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr USC  12

 

Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC

Podstawa prawna

 

Art. 54  ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U z 1964r Nr 9 poz. 59 ze zmianami)

Art. 53 do 62  ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. Z 2004r Nr 161 poz. 1688)

 

Sposób załatwienia sprawy

iSporządzenie aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty

 iZgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa.

 ● Dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć małżeństwo- do wglądu

 ● Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w przypadku

    osób ,które urodziły się poza terenem Gminy Stary Dzików,

● Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone

   przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie,

● Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim :

   - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ,

   - odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

● Osoby nieletnie :

   - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa

● Cudzoziemcy :

   - zaświadczenie stwierdzające prawną możność zawarcia małżeństwa wg prawa

     ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca z obowiązku

     złożenia takiego dokumentu

   - paszport, karta pobytu – do wglądu

● Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika :

   - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa

   - pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

     sporządzone na piśmie z  podpisem poświadczonym notarialnie

 

Opłaty

 

Opłata skarbowa –Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić na miejscu w kasie Urzędu lub wpłacić na konto :Bank Spółdzielczy Stary Dzików 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001

 

Termin załatwienia sprawy

Termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi 1 miesiąc

Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

 

Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Cudzoziemiec –nie znający języka polskiego- musi zapewnić sobie na własny koszt udział tłumacza przysięgłego  w przy składaniu oświadczenia.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Krystyna Jabłoński –Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2010 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż