Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.2

 

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2004r Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Zameldowanie na pobyt stały.

Wymagane dokumenty

 

 

 ● Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”  z potwierdzeniem 

    pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały.  Potwierdzenie faktu

    pobytu w lokalu dokonuje się na formularzy meldunkowym w formie

    czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia  przez właściciela 

   lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

● Przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny

   do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może

   być : umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie

   sądowe.

● Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego pobytu stałego.

● Dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania.

● Książeczka wojskowa.

 

  

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenie zameldowania dokonywane jest osobiście w obecności właściciela lokalu mieszkalnego.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 11:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 16:30