Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.4

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236 poz.1999 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2004r Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

Wymagane dokumenty

 

 ● Wypełniony druk „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” .

● Do wglądu :

   - dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument

      pozwalający stwierdzić tożsamość osoby,

   - książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji

     przedpoborowych (dotyczy osób podlegających powszechnemu

     obowiązkowi obrony)

 

 

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje się osobiście

Za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną czynności dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 11:53
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 16:37