Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.5

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Podstawa prawna

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.. zm.)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia

24 grudnia 2002r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U Nr 236 poz.1999 ze zmianami)

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r o cudzoziemcach ( Dz. U. Nr 128 poz.1175)

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

Wymagane dokumenty

 

 

 ● Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”  z potwierdzeniem 

    pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały.  Potwierdzenie faktu

    pobytu w lokalu dokonuje się na formularzy meldunkowym w formie

    czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia  przez właściciela 

   lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

● Przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny

   do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może

   być : umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie

   sądowe.

● Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego pobytu stałego

   o ile cudzoziemiec posiadał taki na terenie Polski,

● Do wglądu – karta pobytu wydana przez Wojewodę w związku

   z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadanie statusu

   uchodźcy albo  decyzja zezwalająca na osiedlenie się lub nadająca

   status uchodźcy.

 

  

Opłaty

 

Nie podlega opłacie skarbowej

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

 

Zgłoszenia zameldowania dokonuje się osobiście.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 11:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 11:56