Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

 

Nr SO.II.13

 

Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania

Podstawa prawna

 

   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn. Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.  zm.)

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

( Dz. U. z 2006r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

 

 ● Pisemny wniosek

    Załączniki :

    - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( umowa cywilno-

      prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, orzeczenie sądu

      lub inny dokument mogący potwierdzić tytuł prawny do lokalu )

        Do wglądu :

     - dowód osobisty,

  

Opłaty

 

Opłata skarbowa -10,00 zł ( Inne decyzje)

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Termin załatwienia 1 miesiąc, w przypadkach szczególnie

 trudnych – termin- 2 miesiące

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie do Wojewody Podkarpackiego  za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

Przesłanki uzasadniające uchylenie czynności materialno-technicznej :

- nie zamieszkiwanie pod określonym adresem w chwili dokonania czynności

  związanych z zameldowaniem

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:04
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:04