Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

                               

Nr SO.II.15

 

Wniosek o wpis do rejestru wyborców obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Podstawa prawna

 

 Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r –Ordynacja Wyborcza do Sejmu

 Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

(tekst jedn. Dz. U. Z 2007r Nr 190 poz. 1360 z póżń.zm.)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

 11 marca 2004r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania

 przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowski Unii

 Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2004r Nr 42

 poz. 388)

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Wydanie decyzji o wpisie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty

 

 ● Wniosek o wpis do rejestru ( dostępny na stanowisku pracy)

h Wypełniona pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne

    do dopisania do rejestru wyborców ( dostępna na stanowisku pracy)

 Do wglądu – paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamośc

  

Opłaty

 

Zwolnione z opłaty skarbowej.

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Najpóźniej – 3 dni

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego      w Lubaczowie za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie

3 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

Wyborcę – obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim wpisuje się do rejestru wyborców w gminie na obszarze której stale zamieszkuje

na jego wniosek złożony w urzędzie nie później niż 30 dni po zarządzeniu wyborów.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wpis do rejestru wyborców obywatela państwa członkowskiego unii europejskiej niebędącego obywatelem polskim
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:07
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 16:12