Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79,    37-632 Stary Dzików,    tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu:    poniedziałek – piątek:   7.30 – 15.30

                               

Nr SO.II.17

 

      Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

Podstawa prawna

 

 

    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn. Dz. U z 2006r, Nr 139 poz. 993 z późn.  zm.)

    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

( Dz. U. z 2006r Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 207, poz. 1298),

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  19 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 214, poz. 1353).

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Udzielenie informacji o danych osobowych  bądź wydanie decyzji

o odmowie udostępnienia danych osobowych.

Wymagane dokumenty

 

 ● Wniosek o udostępnienie danych osobowych   ( dostępny na

    stanowisku pracy)

h Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych

h Do wglądu – dowód osobisty

  

Opłaty

 

Opłata – 31,00 zł

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Termin – 14 dni

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie

14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

Komórka odpowiedzialna

 

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Dzikowie

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 

Tadeusz Nieckarz – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

II piętro, pok. Nr 15 tel. (016) 6318050 wew. 25

 

Inne informacje

     Wnioskodawca jest zobowiązany wskazac  przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa materialnego, należy wskazac wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyc dokument z którego wynika obowiązek wskazania danych ( wezwanie sądowe, postanowienie, decyzje innych organów)

     Organ rozpatrujący wniosek odmawia w drodze decyzji administracyjnej

udostępnienia danych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innej osoby.

 

Opracował:      Tadeusz Nieckarz- Kierownik USC

Sprawdził:        Jabłoński Krystyna – Sekretarz Gminy

Zatwierdził:      Aniela Hulak- Wójt Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 16:15