Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików tel./fax 16 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Nr  GKiOś-0153

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna

Art. 5, ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379).

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami.

Rozpatrzenie wniosku.

Wydanie decyzji.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej złożony w terminach: 1-28 lutego oraz 1-31 sierpnia danego roku.
  2. Faktury VAT jako dowód zakupu oleju napędowego z datą zakupu: 1 sierpnia 2012r. – 31 stycznia 2013r. (pierwszy termin) oraz z datą zakupu: 1 lutego 2013r. – 31 lipca 2013r.  (drugi termin).
  3. W wypadku gdy o zwrot podatku akcyzowego występuje osoba inna niż właściciel gospodarstwa rolnego wymagane jest upoważnienie właściciela.
  4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Druk wniosku dostępny jest na stanowisku pracy.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

Ustawowo do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Elżbieta Samagalska – inspektor,

I piętro, pok. nr 4, tel. 16 631-80-50

Inne informacje

Oryginały faktur mogą zostać zwrócone pod warunkiem dostarczenia opieczętowanych przez urzędnika przy przyjęciu ksero faktur. Ksero, za potwierdzeniem oryginału przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy jest dołączane do wniosku o zwrot podatku.

Limit ustala się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych, liczby 86 oraz stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego:

areał x 86 x 0,85 zł

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:

-          gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

-          gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje:

-          do 30 kwietnia (pierwszy termin),

-          do 31 października (drugi termin).

Rolnik, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Opracował:   Elżbieta Samagalska - inspektor – 31.01.2013 r.

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:50
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.02.2013 10:22