Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików, tel./fax 016 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl,    www.starydzikow.pl

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

Nr GKiOś-7624  

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Podstawa prawna

Art.75, ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami.

Rozpatrzenie wniosku.

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.       Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia. (Art.69, Dz.U. Nr 199, poz.1227)

3.       Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

4.       W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.72, ust1, pkt 4 lub 5 prowadzonych w granicach przestrzeni nie stanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej zamiast kopii mapy – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającą szczegółowe przedstawienie granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

  1. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  2. Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

Opłaty

Opłata skarbowa na kwotę 205 zł

Termin załatwienia sprawy

Ustawowo do 30 - 60 dni.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzików w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Komórka odpowiedzialna

 

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Krzysztof Kłaczko – inspektor,

I piętro, pok. nr 10, tel. 166318050

Inne informacje

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem innych decyzji dotyczących danego przedsięwzięcia (Art.72, ust.1, pkt1-13; Dz.U. Nr 199 poz.1227)

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Opracował: Krzysztof Kłaczko – inspektor – 28.12.2009 r.

Sprawdził:

Zatwierdził:

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:27.05.2010 12:51
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:27.05.2010 12:51