INFORMACJA

z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików

za 2009 rok

 

 

Budżet Gminy Stary Dzików na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie nr 151/XXVI/2009 z dnia 25 marca 2009r. w następujących kwotach:        

- dochody - 13.463.310,50 zł

- wydatki - 16.512.530,50 zł

- deficyt budżetu – 3.049.220 zł

Ponadto uchwalono plan przychodów i rozchodów na 2009 rok:

- przychody - 3.266.170 zł z tego:

    * przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na runku krajowym – 2.363.170 zł

    * przychody z tytułu wolnych środków – 259.000 zł

    * nadwyżka z lat ubiegłych – 644.000 zł

- rozchody – 216.950 zł

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy w Starym Dzikowie oraz zarządzeń Wójta Gminy Stary Dzików.

Na dzień 31 grudnia 2009r.  budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- dochody -  14.760.151 zł

- wydatki - 16.548.371 zł

- deficyt budżetu - 1.788.220 zł

- przychody - 2.005.170 zł

- rozchody – 216.950 zł

 

Wykonanie budżetu Gminy Stary Dzików w 2009 roku przedstawia się w sposób następujący:

 

Wydatki    - 14.829.299,32 zł

Dochody   - 14.432.220,61 zł

Przychody -   1.904.713,37 zł

Rozchody  -      163.350,00 zł

 

Budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości  397.078,71 zł

W 2009 roku Gmina wykorzystała środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programów:

- PROW na lata 2007-2013 w wysokości- 38.899,00 zł

- PO KL w wysokości – 84.186,83 zł

oraz środki pochodzące z Banku Światowego w ramach realizacji Programu Integracji Społecznej w wysokości  82.637,44 zł.

 

Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Stary Dzików nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art.72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych.

 

W 2009 roku Gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 572.938,28 zł oraz otrzymała pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 503.538 zł.

 

W 2009 roku Gmina Stary Dzików nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2009 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:31.05.2010 10:57
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:31.05.2010 10:57