Skarbnik Gminy

mgr Katarzyna Maksymowicz

Telefon: 16 631-80-50
Fax: 16 631-80-50
e-mail: kmaksymowicz@starydzikow.pl

Zadania i kompetencje Skarbnika

Do zadań Skarbnika należy:

1) kierowanie pracą i bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowym;
2) wykonywanie obowiązków zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, głównego księgowego budżetu Gminy;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację;
7) współdziałanie w opracowywaniu budżetu – przygotowanie wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały;
8) nadzorowanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków;
9) opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy;
10) opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie;
11) dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu;
12) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku;
13) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych;
14) nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy;
15) dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, nadzór nad właściwym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji;
16) opracowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu polityki rachunkowości, inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym;
17) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy – opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;
18) zapewnienie obsługi finansowo-kasowej;
19) współpraca z Regionalną Izba Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami;
20) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
21) udzielanie instruktażu pracownikom referatów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów;
22) kontrolowanie podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu;
23) sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalnorachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki;
24) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych Gminy;
25) sporządzanie i przekazywanie informacji o wysokości przypadających danemu sołectwu środków i wysokości kwoty bazowej w ramach funduszu sołeckiego w terminie określonym ustawą;
26) współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu Gminy;
27) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy;
28) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta;
29) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;
30) przygotowanie materiałów z wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta;
31) przygotowanie analizy zdolności kredytowej;
32) realizacja zadań dotyczących kontroli zarządczej;
33) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skarbnik Gminy
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:15.07.2003 11:39
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:18.05.2020 11:08