Uchwała Nr 50/VI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie:
1. Prowadzenie profilaktyki w zakresie zapobiegania chorobom wymion u krów – 5 zł/szt.
2. Prowadzenie profilaktyki w zakresie żywienia krów zapobiegającego ketozie – 15 zł/szt.
3. Dopłaty do leczenia obrzękówki i różycy u świń – 10 zł/szt.
4. Dopłaty do szczepienia prosiąt – 2 zł/szt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 50/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Weterynarii w Starym Dzikowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:01.12.2004 13:20
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:46