Uchwała Nr 13/1/2010
z dnia 21 grudnia 2010 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:
1. Teresa Wota - przewodniczący
2. Urszula Pisarska - członek
3. Iwona Szymańska - członek

- działając na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

postanawia

wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęło zarządzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy w Starym Dzikowie z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stary Dzików. Do niniejszego zarządzenia został dołączony, zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, projekt uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok.
Z przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok wynika, że planowane dochody budżetu Gminy Stary Dzików na 2011 rok wynoszą 13.229.522,25 zł, natomiast planowane wydatki wynoszą 13.876.026,26 zł i przewyższają planowane dochody o kwotę 646.504,01 zł, stanowiącą planowany deficyt budżetu na 2011 rok. Planowany na 2011 rok deficyt budżetu Gminy Stary Dzików stanowi 4,89 % planowanych na 2011 rok dochodów.
Stosownie do postanowień art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczeniem nadwyżki jednostki samorządu terytorialnego.
W § 1 ust. 4 projektu uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok ustalono, że źródłami sfinansowania planowanego deficytu budżetu będą przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 646.504,01 zł.
Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
2) kredytów,
3) pożyczek,
4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
W projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok ustalona została wysokość deficytu budżetu oraz wskazane źródła jego pokrycia w postaci długoterminowej pożyczki i długoterminowego kredytu.
Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny i prawny, Skład Orzekający postanowił wydać opinię jak w sentencji.
Uchwała niniejsza, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, powinna być opublikowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej od Regionalnej Izby Obrachunkowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) mgr Teresa Wota

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:30.12.2010 13:13
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:30.12.2010 13:13