Uchwała Nr 54/VI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie: budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust. 1, art. 122, 128 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy w Starym Dzikowie

uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 6.519.424,- zł, w tym:
    a)
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 410.365 zł.
2.
Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 8.353.224,- zł, w tym:
    a)
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 410.365 zł.
3.
Ustala się rozchody w wysokości 249.200 zł, w tym na spłatę pożyczki w wysokości 249.200 zł.
4.
Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.833.800,– zł.
5.
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.083.000,– zł, w tym deficyt w wysokości 1.833.800,– zł ustala się kredyt bankowy, który określa załącznik Nr 4.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

§ 3

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 149.000 zł i wydatków w wysokości 136.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 6.000 zł i wydatków w wysokości 6.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.000 zł, i wydatków na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2003 na kwotę 40.000 zł.

§ 6

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 45.000 zł, w tym:
-
Zakład Weterynarii w Starym Dzikowie w wysokości 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 150.000 zł, w tym:
- Gminny Ośrodek Kultury i Świetlice 90.000 zł
- Biblioteki 60.000 zł

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień między paragrafami i między rozdziałami planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom budżetowym Gminy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty zobowiązań z tytułu pobranej pożyczki w wysokości 249.200 zł i zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 2.083.000 zł.

§ 9

Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1.742.000 zł, w tym na budowę kanalizacji w Ułazowie i Moszczanicy.

§ 10

Ustala się pomoc finansową wydatki bieżące dla powiatu w Lubaczowie z przeznaczeniem na remont drogi Moszczanica-Ułazów w kwocie 41.400 zł.

§ 11

Wyodrębnia się wydatki w kwocie 11.620 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym systemu doradztwa zawodowego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 54/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 12:21
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:47