Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Uchwała Nr 56/VI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.)

– po rozpatrzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Cewków z dnia 9 marca 2003 r.

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przydzielić bezpłatnie 45 m3 drewna tartacznego na pokrycie sali gimnastycznej, łącznika i pomieszczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Cewkowie.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się sołtysowi wsi Cewków, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 56/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2004 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż