Uchwała Nr 57/VI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie bezpłatnego przydziału drewna

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.)

– po rozpatrzeniu uchwały zebrania wiejskiego wsi Nowy Dzików z dnia 23 lutego 2003 r.

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przydzielić bezpłatnie 2 m3 drewna tartacznego na remont "zielonej świetlicy" w Nowym Dzikowie.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się sołtysowi wsi Nowy Dzików, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 57/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie bezpłatnego przydziału drewna
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 12:37
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:48