Uchwała Nr 60/VI/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Przyznać nagrodę pieniężną w kwocie 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Panu Janowi Cybulskiemu w uznaniu zasług za 50 lat działalności społecznej – pełnienia funkcji sołtysa wsi Nowy Dzików.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 60/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 12:52
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:49