Uchwała Nr 61/VII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zmian.) – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2003 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 61/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 rok
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 12:56
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 14:49