Uchwała Nr 8/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 8/III/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 540.381,46 zł z następujących źródeł:
a) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 75.000 zł
b) zwrot za zużytą energię elektryczną dla Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - 28.000 zł
c) dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" - 1.591,46 zł
(- Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem - 1.591,46 zł)
d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" - 94.700 zł
(- Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy - 62.500 zł
- Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem - 22.200 zł
- Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie - 10.000 zł)
e) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 341.090 zł

2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 550.881,47 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup wyposażenia do hali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Dzikowie - 75.000 zł
b) wynagrodzenia nauczycieli w gimnazjach - 28.000 zł
c) realizację zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy) - 62.500 zł
d) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 22.200 zł
e) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie) - 10.000 zł
f) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 0,01 zł
g) odsetki od kredytów bankowych - 10.500 zł
h) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 1.591,46 zł
i) podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - 341.090 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 96.291,47 zł przeznaczone na:
a) realizację zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Modernizacja kotłowni w GOK w Starym Dzikowie wraz z budową przyłączy) - 62.500 zł
b) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 22.200 zł
c) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie) - 10.000 zł
d) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 0,01 zł
e) realizację zadania "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną" (Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK w Starym Dzikowie z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem) - 1.591,46 zł

3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 85.791,46 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów i pożyczek pomniejszone o kwotę 85.791,46 zł.
3. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 85.791,46 zł, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 85.791,46 zł.
4. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 85.791,46 zł, z tego:
- na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 85.791,46 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 8/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 18:54