Uchwała Nr 9/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie centrów wsi w gminie...

Uchwała Nr 9/III/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików"

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Stary Dzików zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2010, zwiążanych z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie centrów wsi w gminie Stary Dzików" na 2011 rok w wysokości 157.636 zł.

§ 2

Spłata zowbowiązań dotyczących wyżej wymienionego zadania nastąpi w roku 2011 w kwocie 157.636 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 00/100).

§ 3

Zobowiązania określone w § 2 zostaną spłacone w 2011 r. z dochodów własnych gminy tj. z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w dochodach budżetu państwa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 9/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie centrów wsi w gminie...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 20:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż