Uchwała Nr 12/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Uchwała Nr 12/III/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 8 Statutów Sołectw –

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

I. Rozpoczęcie zebrań, wybór komisji skrutacyjnej i przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i na członków rady sołeckiej:
    1. Cewków 20.02.2010 r. godz. 1130
    2. Moszczanica 20.02.2010 r. godz. 1300
    3. Ułazów 20.02.2010 r. godz. 1100
    4. Nowy Dzików 20.02.2010 r. godz. 1330
    5. Stary Dzików 20.02.2010 r. godz. 1300
II.
Ogłasza się przerwę dla przygotowania kart do głosowania.
III.
Głosowanie:
    1. Cewków 27.02.2010 r. godz. 800 - 1500
    2. Moszczanica 27.02.2010 r. godz. 800 - 1500
    3. Ułazów 27.02.2010 r. godz. 800 - 1500
    4. Nowy Dzików 27.02.2010 r. godz. 800 - 1500
    5. Stary Dzików 27.02.2010 r. godz. 800 - 1500
IV. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

§ 2

Na przewodniczących zebrań wiejskich wyznacza się:
1. Cewków – Liweń Elżbieta
2. Moszczanica – Maciejak Ryszard
3. Ułazów – Wenek Jerzy
4. Nowy Dzików – Syryło Marian
5. Stary Dzików – Joniec Adam

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 12/III/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i rad sołeckich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2011 21:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż