Uchwała Nr 228/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Uchwała Nr 228/XXXIX/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
postanawia:

§ 1

Uchwalić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 228/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2011 22:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż