Uchwała Nr 230/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr 230/XXXIX/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ze zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
    Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 12.832.327 zł
    z tego:
    - dochody bieżące w kwocie 12.132.327 zł
    - dochody majątkowe w kwocie 700.000 zł

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 16.566.603,18 zł
    z tego:
    - wydatki bieżące w kwocie 10.748.441 zł
    - wydatki majątkowe w kwocie 5.818.162,18 zł

3. W § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"Środki pobierane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) przeznacza się na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 powołanej wyżej ustawy."

4. W § 8 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
"2. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł

852
85295

2023
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
DOCHODY BIEŻĄCE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- środki finansowe otrzymane na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 82.756 zł

82.756
82.756
82.756
82.756
    Ogółem dochody

82.756

WYDATKI

Dział Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł

852
85295

4303

2803

Pomoc społeczna
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zakup usług pozostałych
2) dotacje na zadania bieżące
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

82.756
82.756
82.756

76.432
76.432
76.432
6.324
6.324

    Ogółem wydatki

82.756

5. W § 9 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.):

DOCHODY

Dział Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł

900
90019


0690


0970

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DOCHODY BIEŻĄCE
Wpływy z różnych opłat
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 2.300 zł
- wpłaty z tytułu opłat za usuwanie drzew 200 zł
Wpływy z różnych dochodów
- wpływy środków z tytułu likwidacji rachunku GFOŚ 14.000 zł

16.500
16.500

16.500
2.500


14.000

    Ogółem dochody

16.500

WYDATKI

Dział Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł

900
90019

4210
4300

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
WYDATKI BIEŻĄCE
z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych
- wycinka drzew
- nasadzanie drzew
- zakup sadzonek drzew i krzewów
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

16.500
16.500

16.500

16.500
16.500
8.000
8.500

    Ogółem wydatki

16.500

6. W § 11:

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 1.860.760 zł zastępuje się kwotą 1.943.516 zł, dodaje się rozdział 85295 Pozostała działalność, dochody bieżące - § 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i kwotę 82.756 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 168.000 zł zastępuje się kwotą 184.500 zł, dodaje się rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kwotę 16.500 zł, dodaje się dochody bieżące § 0690 Wpływy z różnych opłat i kwotę 2.500 zł i § 0970 Wpływy z różnych dochodów i kwotę 14.000 zł

7. W § 12:

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 2.061.160 zł zastępuje się kwotą 2.143.916 zł, w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwotę 49.000 zł zastępuje się kwotą 131.756 zł, dodaje się § 4303 Zakup usług pozostałych i kwotę 76.432 zł oraz § 2803 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwotę 6.324 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.224.450 zł zastępuje się kwotą 1.240.950 zł, dodaje się rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i kwotę 16.500 zł, dodaje się wydatki bieżące - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i kwotę 8.000 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych i kwotę 8.500 zł

8. Skreśla się § 14.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 230/XXXIX/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2011 17:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż