Uchwała Nr 64/VII/2003
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ułazowie

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6, art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmian.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian.) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Przekształca się z dniem 1 września 2003 r. Szkołę Podstawową w Ułazowie o  strukturze organizacyjnej klas I-VI w Szkołę Podstawową w Starym Dzikowie Szkołę Filialną w Ułazowie o strukturze organizacyjnej klas I-III zwaną dalej "szkołą".
Uczniowie klas IV-VI będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie.

§ 2

Do obwodu szkoły należy wieś Ułazów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 64/VII/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ułazowie
Podmiot udostępniający informację:ul. Kościuszki 78 37-632 Stary Dzików
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Data publikacji:02.12.2004 13:08
Informację aktualizował:Zbigniew Broź
Data aktualizacji:14.03.2011 15:12