Uchwała Nr 235/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 235/XXXX/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.000 zł z następujących źródeł:
a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 150.000 zł - na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji BUSKŻ 5901-1-157/10
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306.558 zł z przeznaczeniem na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" - 6.558 zł
b) remont drogi Stary Dzików-Lebiedzie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz opracowanie dokumentacji - 250.000 zł
c) wykonanie dokumentacji dotyczącej remontów dróg gminnych - 50.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 156.558 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" - 6.558 zł
b) zadanie pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr 1 0 5263R Nowy Dzików - Ułazów w km 3+390-4+414,40 - 150.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 235/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2011 20:07