Uchwała Nr 236/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców

Uchwała Nr 236/XXXX/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U.z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 39 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Gmina Stary Dzików powierza Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Stary Dzików.
2. Zadanie o którym mowa w ust. 1 realizowane będą w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 2

Gmina Stary Dzików ponosić będzie koszty związane z realizacją powierzonego zadania na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 236/XXXX/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Stary Dzików w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2011 20:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż