Uchwała Nr 240/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009

Uchwała Nr 240/XLI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2010 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala co
następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 240/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2011 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż