Uchwała Nr 241/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/XXXX/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 241/XLI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/XXXX/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 235/XXXX/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2
a) pkt b) otrzymuje brzmienie: "zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" - 105.000 zł"
b) dodaje się pkt c) w brzmieniu: "zakup usług pozostałych w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" - 5.000 zł"
c) dodaje się pkt d) w brzmieniu: "zakup usług remontowych w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.000 zł"
d) dodaje się pkt e) w brzmieniu: "spłatę odsetek od kredytów - 10.000 zł"

§ 2

1. W załączniku Nr 2 do uchwały w tabeli II ZMNIEJSZENIA:
a) w dziale 600 Transport i łączność
- kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 110.000 zł
- skreśla się rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz kwotę 150.000 zł
- dodaje się rozdział 60017 Drogi wewnętrzne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia i kwotę 35.000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych i kwotę 25.000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych i kwotę 5.000 zł
b) dodaje się dział 750 Administracja publiczna i kwotę 30.000 zł, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i kwotę 30.000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych i kwotę 30.000 zł
c) dodaje się dział 757 Obsługa długu publicznego i kwotę 10.000 zł, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego i kwotę 10.000 zł, § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz kwotę 10.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 241/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 235/XXXX/2010 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2011 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż