Uchwała Nr 242/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/...

Uchwała Nr 242/XLI/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 104.218 zł z następujących źródeł:
a) subwencja oświatowa - 94.938 zł
b) odszkodowanie z PZU dla Zespołu Szkół w Starym Dzikowie - 6.900 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej - 2.380 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 106.738 zł z przeznaczeniem na:
a) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych - 94.938 zł
b) zakupy usług w szkołach podstawowych - 6.900 zł
c) składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - 400 zł
d) składkę członkowską dla Lokalnej Grupy Rybackiej "Roztocze" - 4.500 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.520 zł przeznaczone na:
a) zakup materiałów promocyjnych - 2.520 zł.
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 12 w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60095 Pozostała działalność § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmienia się nazwy zadania: "Odnowa centrum wsi Moszczanica" - 305.000 zł i "Odnowa centrum wsi Ułazów" - 305.000 zł na: "Budowa placów parkingowych w miejscowościach Gminy Stary Dzików" - 610.000 zł.
2. § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"Źródłami pokrycia deficytu będą:
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie - 2.440.276,18 zł
- wolne środki, jaki nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.048.000 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie - 246.000 zł"
3. § 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.902.471,77 zł, z tego:
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.608.471,77 zł
- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.048.000 zł
- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 246.000 zł"
4. W § 4 kwotę 4.702.471,77 zł zastępuje się kwotą 3.408.471,77 zł.
5. W § 4 pkt 2 kwotę 3.734.276,18 zł zastępuje się kwotą 2.440.276,18 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 242/XLI/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok oraz w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Stary Dzików na 2010 rok Nr 216/XXXVIII/...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2011 10:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż