Uchwała Nr 244/XLII/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 244/XLII/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 98.316,12 zł z następujących źródeł:
a) dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 81.316,12 zł
b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 17.000 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.663.816,12 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 85.816,12 zł
b) zadanie pn. „Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 2138 i 2134 wraz z dojazdem do cmentarza – 98.000 zł
c) modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja GOK -1.200.000 zł
d) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 280.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 85.500 zł przeznaczone na:
a) wypłatę zasiłków celowych – 4.500 zł
b) wykonanie dokumentacji na budowę kotłowni przy Sali sportowej w Starym Dzikowie – 65.000 zł
c) remont drogi Stary Dzików–Lebiedzie – 16.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej  określa  załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.480.000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.480.000 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.480.000 zł, z tego:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.480.000 zł
4. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 1.480.000 zł, z tego:
- na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.480.000 zł

§ 4

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” w wysokości 3.625.000 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” na 2010 rok w kwocie 1.480.000 zł, w tym na zadanie:
- modernizacja kotłowni w GOK wraz z budową przyłączy w kwocie 750.000 zł
- wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w GOK z montażem kolektorów słonecznych z osprzętem w kwocie – 450.000 zł
- wymiana okien i docieplenie ścian w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w kwocie 280.000 zł
3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary dzików do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmianą kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” w latach 2011-2012 w wysokości 2.145.000 zł, w tym:
- w roku 2011 - 745.000 zł
- w roku 2012 – 1.400.000 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 244/XLII/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2011 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż