Uchwała Nr 246/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad...

Uchwała Nr 246/XLIII/2010 
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (poprzednia nazwa projektu – SEKAP) zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 lutego 2008r. Nr 99/XV/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy w imieniu Gminy Stary Dzików Województwu Podkarpackiemu – Liderowi Projektu określonego w ust. 1 – pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Stary Dzików i na jej rzecz w zakresie  podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu, a w szczególności zgodnie z art. 16, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji tego Projektu.
3. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji Umowy ze strony Partnera jest podjęta przez Partnera uchwała w sprawie upoważnienia Wójta do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy czynności zawiązanych z realizacją Projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 246/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Dzików a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2011 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż