Uchwała Nr 247/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w spr. upoważnienia Wójta Gm. Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w im. Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP...

Uchwała Nr 247/XLIII/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Stary Dzików przystępuje do realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Działania projektowe będą prowadzone w latach 2010-2013.

§ 2

1. Projekt będzie realizowany w partnertswie z Województwem Podkarpackim jako Liderem projektu.
2. Wartość projektu po stronie Gminy Stary Dzików wyniesie ogółem 499.538,00 zł,
w tym:
w roku 2010 - 194.168,00 zł
w roku 2011 - 274.559,00 zł
w roku 2012 - 30.812,00 zł
3. Rada Gminy Stary Dzików jako wkład własny przeznaczy środki finansowe w wysokości 79.598,00 zł, w tym:
w roku 2010 - 29.126,00 zł
w roku 2011 - 45.851,00 zł
w roku 2012 - 4.622,00 zł

§ 3

Wkład własny na rok 2010 jest zabezpieczony w budżecie Gminy Stary Dzików jako dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w imieniu Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dofinansowywanego w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013", w tym do zaciągania zobowiązań finansowanych ze środków budżetu Gminy Stary Dzików na lata 2010-2012 do wysokości wskazanej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5

Zobowiązania, o których mowa w § 4 zostaną sfinansowane z następujących źródeł:
1) w części dotyczącej wkładu własnego
- koszty kwalifikowane (15,00 % wartości projektu) z dochodów własnych gminy,
- koszty niekwalifikowane z dochodów własnych gminy
2) w pozostałej części kosztów kwalifikowanych (85,00 % wartości projektu) z dofinansowania przyznanego na realizację zadania, o którym mowa w § 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 247/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w spr. upoważnienia Wójta Gm. Stary Dzików do podejmowania i wykonywania w im. Gminy Stary Dzików czynności związanych z realizacją Projektu "PSeAP...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2011 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż