Uchwała Nr 248/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, o przebiegu wykonania planu finansowego...

Uchwała Nr 248/XLIII/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików , o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  za I półrocze danego roku budżetowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266  ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za I półrocze danego roku budżetowego sporządza się formie pisemnej, która  zawiera część tabelaryczną i opisową.
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku:
1) dochodów i wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz określenie wskaźnika realizacji planu
2) przychodów i rozchodów budżetu,
3) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
3. W części opisowej wykazuje się:
1) opis ważniejszych źródeł dochodów, w tym dochodów własnych, subwencji i dotacji
2) opis ważniejszych rodzajów wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu i wydatków majątkowych
3) opis źródeł przychodów i rodzaju rozchodów

§ 2

1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku sporządza się w ujęciu tabelarycznym i opisowym.
2. W części tabelarycznej wykazuje się plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca danego roku:
1) przychody z prowadzonej działalności,
2) dotacje otrzymane z budżetu samorządu,
3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) zakup towarów i usług,
c) pozostałe koszty
4) środki na wydatki majątkowe,
5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30 czerwca danego roku,
3. W części opisowej wykazuje się:
1) opis ważniejszych źródeł przychodów
2) opis ważniejszych rodzajów kosztów w tym stopnia realizacji inwestycji

§ 3

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.
2. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załącznikach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4

Informację, o której mowa w § 2 sporządza się po raz pierwszy w roku 2011.

§ 5

Tabelę, o której mowa w § 1 ust.2 pkt 3) sporządza się wyłącznie za I półrocze 2010 roku.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 246/XXXIV/2006 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików oraz wykonania planów finansowych niektórych jednostek zaliczanych do podsektora finansów publicznych  za  pierwsze  półrocze.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 248/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Dzików, o przebiegu wykonania planu finansowego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2011 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż