Uchwała Nr 249/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności...

Uchwała Nr 249/XLIII/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu gminy, dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w ust. 1,
b) zadaniu - należy przez to rozumieć zadania publiczne, o których mowa w ust. 1,
c) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stary Dzików,
d) gminie, urzędzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Stary Dzików, Urząd Gminy w Starym Dzikowie.

§ 2

Wójt Gminy Stary Dzików przekazuje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zakres zadań, które mogą być zlecane podmiotom określonym w § 1  ust 1, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy.

§ 3

1. Podmiot, który występuje o przyznanie dotacji na realizację zadania, obowiązany jest złożyć wniosek, w którym powinien przedstawić ofertę jego wykonania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, która gwarantowałaby wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2. We wniosku o przyznanie dotacji podmiot winien określić:
1) opis i cele proponowanego do realizacji zadania publicznego,
2) terminy i miejsce realizacji zadania,
3) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) wysokość wnioskowanej dotacji,
5) formę prawną i statutowe cele podmiotu ,
6) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków
finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
7) dotychczasowe przedsięwzięcia i osiągane efekty w zakresie zadań, których dotyczy wniosek.

§ 4

1. Podmiot składa wniosek o dotację do Wójta Gminy Stary Dzików na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór  wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Wójt Gminy Stary Dzików dokonuje analizy przedłożonych wniosków, a następnie ustala imienny wykaz podmiotów oraz kwoty
proponowanej dotacji, podając do publicznej wiadomości na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie.
3. Wójt Gminy Stary Dzików dokonując analizy, o której mowa w ust. 2 rozpatruje celowość realizacji określonego zadania
publicznego przez podmiot, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez podmiot.
4. Proponowane kwoty dotacji zostają ujęte w projekcie uchwały budżetowej.
5. W przypadku odmowy udzielenia dotacji Wójt  informuje podmiot na piśmie w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.

§ 5

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można składać wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego.
2. Przepis § 4 ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio, a kwoty dotacji zostają ujęte w budżecie.

§ 6

Podstawą formalną przekazania dotacji uprawnionym podmiotom jest umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Stary Dzików, a tym podmiotem, która określa w szczególności:
1) szczegółowy opis realizowanego zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania
2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,.

§ 7

Tryb przekazywania dotacji na wykonanie zleconego zadania zależy od rodzaju i charakteru zadania:
1) dotacja przekazywana jednorazowo - podlega rozliczeniu po wykonaniu zadania na podstawie przedłożonych przez dotowany
podmiot kserokopii faktur lub innych dokumentów księgowych, potwierdzających realizację wydatku.
2) dotacja przekazywana ratalnie - każdorazowo przed terminem przekazania kolejnej raty dotacji określonej w umowie, podmiot
złoży Wójtowi pisemną informację o sposobie wykorzystania przekazanej części dotacji oraz dołączy kserokopie faktur lub innych dokumentów księgowych potwierdzających realizację wydatku.

§ 8

Podmiot otrzymujący dotację z budżetu gminy winien wydatkować otrzymane środki zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 9

1. Roczne rozliczenie udzielonej dotacji następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji dotowanego zadania, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały.
2. Wraz z rozliczeniem dotacji dotowany podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z wykonania dotowanego zadania.
3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek budżetu gminy w terminie nie dłuższym
niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

§ 10

1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmiot podlega kontroli pod względem finansowym i merytorycznym i zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania publicznego z budżetu gminy.
2. Kontrole przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Stary Dzików pracownicy Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.
3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi, który jest przedstawiony Wójtowi do
zatwierdzenia i ewentualnego sformułowania zaleceń pokontrolnych.
4. Protokół wraz z wnioskami przedkładany jest również Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starym Dzikowie.
5. W przypadku stwierdzenia, że dotacja:
a) wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobrana została nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
c) nie została zwrócona w terminie stosuje się art. 61. ust.1 pkt 2, art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Wnioski o udzielenie dotacji na rok 2010 r. należy składać w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały lub zgodnie z § 5 uchwały.

§ 12

1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia Wójt  podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, wykaz podmiotów, które ubiegały się i otrzymały dotację oraz wysokość wnioskowanej i przyznanej dotacji.
2. Wójt przedstawia Radzie Gminy w Starym Dzikowie  informację o wykorzystaniu i rozliczeniu  udzielonych dotacji wraz z
rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 14

Traci moc Uchwała Nr 149/XX/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 249/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2011 20:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż