Uchwała Nr 251/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Uchwała Nr 251/XLIII/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.229,25 zł z następujących źródeł:
a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Integracji Społecznej 3.679,25 zł – kwota ta stanowi różnicę środków otrzymanych w latach 2008-2009 i zaplanowanych w budżecie na 2010 rok – 234.773,44 zł a wynikającą z ostatecznego przeliczenia środków zgodnie z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nr ROPS.IV.4122/1/32/10 z dnia 15.06.2010r.
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Integracji Społecznej 11.550 zł
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 232.229,25 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej – 15.229,25 zł
b) wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Starym Dzikowie – 80.000 zł
c) wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie – 80.000 zł
d) diety za udział w akcjach ratunkowych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 10.000 zł
e) zakup usług geodezyjnych i kartograficznych – 4.000 zł
f) wykaszanie boisk sportowych i przygotowywanie boisk do meczów piłki nożnej – 3.000 zł
g) wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „ Wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian w starym budynku szkoły w Starym Dzikowie” stanowiącego część programu inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików ze zmiana kotłowni węglowych na centralną kotłownię ekologiczną” – 40.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 217.000 zł przeznaczone na:
a) zadanie pn. „Budowa placów parkingowych w miejscowościach Gminy Stary Dzików” – 217.000 zł
3. Szczegółowe kwoty zmniejszeń i zwiększeń wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 251/XLIII/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2011 20:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż