Uchwała Nr 253/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików

Uchwała Nr 253/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików

Na  podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz./U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Starym Dzikowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej opracowuje Wójt Gminy przy pomocy: skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów urzędu gminy.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów urzędu gminy opracowują i składają Wójtowi Gminy do dnia 30 września materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do planowanych dochodów i wydatków.

§ 3

Skarbnik Gminy na podstawie materiałów planistycznych złożonych Wójtowi Gminy oraz na podstawie przedstawionych przez właściwe organy informacji o wysokościach kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do projektu budżetu, które przedkłada Wójtowi Gminy do dnia 5 listopada.

§ 4

1. Wójt Gminy na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada projekt budżetu na rok następny.
2. Do projektu budżetu sporządza się w formie opisowej uzasadnienie zawierające w szczególności:
1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów w działach klasyfikacji budżetowej
2) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych w działach klasyfikacji budżetowej
3) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów i planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
3. Wraz z projektem budżetu przedkłada się następujące materiały informacyjne:
1) informację Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
2) informację Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd gminy.

§ 5

Projekt budżetu sporządza się w następującej szczegółowości:
1. Planowane dochody  budżetu gminy wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na planowane dochody bieżące i majątkowe według źródeł ich powstania oraz wyodrębnieniem dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. Planowane wydatki budżetu gminy wyszczególnia się w  układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
a) wydatki bieżące spośród których wyodrębnia się:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
b)  wydatki majątkowe spośród których wyodrębnia się:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- zakup i objęcie akcji i udziałów
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
3. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy wyszczególnia się w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 6

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w niniejszej uchwale Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie, o którym mowa u ust.1 Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w niniejszej uchwale.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 7 dni od  dnia otrzymania projektu uchwały budżetowej, przedstawia ja wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady Gminy. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji na której uchwalony będzie budżet.
2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania projektu, lecz nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, komisja ma obowiązek wskazania źródła jego finansowania.
3. Komisja właściwa do spraw budżetu dokonuje analizy opinii, o których mowa w ust. 2 i formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej, którą Przewodniczący rady Gminy przekazuje Wójtowi.

§ 8

Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.

§ 9

Uchwałę budżetową Rada Gminy uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 

§ 10

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

§ 11

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:
1) odczytaniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
3) odczytaniem opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej
4) odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu
5) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek zarządu do projektu uchwały budżetowej
6) dyskusją nad projektem budżetu
7) głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Wójta
8) glosowaniem wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków
9) głosowaniem uchwały

§ 12

Traci moc Uchwała Nr 119/XVII/96 Rady Gminy w starym Dzikowie z dnia 21 sierpnia 1996 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 253/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stary Dzików
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2011 21:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż