Uchwała Nr 254/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku

Uchwała Nr 254/XLIV/2010
Rady Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermionowego w 2010 roku

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Stary Dzików
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć w 2010 roku kredyt długoterminowy na okres 5 lat w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku.
2. Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 2

Spłata długoterminowego kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy Stary Dzików w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w następujących terminach:
2010-2015 - spłata odsetek
2011-2015 - spłata kredytu

§ 3

Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 2.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 254/XLIV/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy STARY DZIKÓW
Informację opublikował:Zbigniew Broź
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2011 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż